Pre členov

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Európska muzikoterapeutická konfederácia

Európska muzikoterapeutická konfederácia bola založená v roku 1990 ako fórum pre výmenu informácií, skúseností a budovanie vzájomného rešpektu a porozumenia medzi muzikoterapeutmi v Európe, so zámerom združovať profesijné muzikoterapeutické organizácie a aktívne podporovať rozvoj muzikoterapeutickej praxe v Európe a spoluprácu medzi jej členskými krajinami. Cieľmi konfederácie, uznanej 2. mája 2004 ako medzinárodnej neziskovej profesijnej organizácie podľa belgického práva, sú najmä:

≡  budovanie uznania muzikoterapeutickej profesie na národných a európskych úrovniach,

podporovanie kvality vzdelávania a praxe muzikoterapeutov,


reprezentovanie muzikoterapeutov v komunikácii s orgánmi Európskej únie a inými organizáciami, ktoré sa priamo alebo nepriamo zaoberajú problematikou muzikoterapie,

podnecovanie činností zabezpečujúcich dosiahnutie vyššie uvedených cieľov.

Prvým výkonným prezidentom bol Prof. Dr. Tony Wigram (1994-1998), priekopník pracovnej skupiny, ktorá zabezpečovala tvorbu konfederácie. Na konferencii v Leuven (Belgicko, 1998) bol zvolený ďalší prezident Gianluigi di Franco (1998-2001), v Neapoli (Taliansko, 2001) Prof. Dr. Jos De Backer (2001-2010) a vo Viedni (Rakúsko, 2009) súčasné vedenie konfederácie Prof. Dr. Hanne Mette Ridder (2010-2013). Regionálnu koordináciu členských národných asociácií zabezpečujú koordinátori pre strednú, južnú a severnú Európu. Východoeurópsku pracovnú skupinu riadi Dr. Ranka Radulowic zo Srbska <ranka.radulovic@yahoo.com>.

V súčasnosti je na základe Bolonskej deklarácie prioritným zameraním konfederácie tvorba Európskeho registra muzikoterapeutov, schvaľovaného Registračnou komisiou a výborom Európskej muzikoterapeutickej konfederácie v spolupráci s predsedníctvom a členskou základňou Európskej muzikoterapeutickej konfederácie. Pilotný projekt bol spustený v roku 2010, s trvaním prechodného obdobia do roku 2013. Cieľom je registrovať muzikoterapeutov, spĺňajúcich minimálne profesijné štandardy 1. stupňa vysokoškolského vzdelania v muzikoterapii (EMTR-BA), 2. stupňa vysokoškolského vzdelania v muzikoterapii (EMTR-MA) alebo podmienky supervízorstva muzikoterapeutov (supervisor EMTR). Súčasne sa zjednocujú vzdelávacie štandardy muzikoterapeutov v súlade s európskou edukačnou politikou. Zavedením registra muzikoterapeutov sa podporuje muzikoterapeutická odborná prax v jednotlivých krajinách a profesionálna príprava muzikoterapeutov, aktuálne prebiehajúca v 41 akreditovaných študijných programoch v kategóriách 6, 7, 8 podľa ISCED 2011 v Európe.

Európska muzikoterapeutická konfederácia podporuje medzinárodnú spoluprácu s úmyslom dosiahnuť väčšie profesionálne uznanie a vplyv muzikoterapie, akceptujúc jedinečnosť národných špecifík a prístupov, filozofií a špecializácií. Každé tri roky organizuje európsku muzikoterapeutickú konferenciu zameranú na výmenu klinických, edukačných a výskumných výsledkov. Doposiaľ sa konali konferencie v Cambridge (Veľká Británia, 1989 – iniciálna konferencia), Vittorii-Gasteiz (Španielsko, 1993), Aalborgu (Dánsko, 1995), Leuvene (Belgicko, 1998), Neapoli (Taliansko, 2001), Jyväskylä (Fínsko, 2004), v Eindhovene (Holandsko, 2007), Cadiz (Španielsko, 2010) a nasledujúce konferencie sú plánované v Oslo (Nórsko, 2013) a vo Viedni (Rakúsko, 2016).

In European Music Therapy Confederation (2013). Dostupné na: <www.emtc-eu.com>

 Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010,
rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga