O muzikoterapii

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Aké má muzikoterapia ciele?

Muzikoterapia sa uplatňuje v rôznych sociálnych rezortoch a oblastiach členených podľa adresátov a klientely:oblasť muzikoterapeutického vzdelávania a poradenstva (muzikoterapeutické kompetencie, profesijný rast v rámci celoživotného vzdelávania a i.),


oblasť muzikoterapeutickej profylaxie (duševné zdravie, kvalita života, prevencia sociálnopatologických a psychopatologických javov a i.),


oblasť vlastnej hudobnej terapie (poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok, oblasť vývinových porúch, senzorického a telesného postihnutia, psychosomatická oblasť a i.),
≡  oblasť muzikoterapeutickej paliatívnej starostlivosti (geriatrická, onkologická oblasť a i.);

Muzikoterapeutická intervencia je primárne zameraná na funkčné a štrukturálne zmeny osobnosti ako ciele nehudobnej povahy. Muzikoterapia pozitívne ovplyvňuje smerom k zdraviu:

≡ 
vlastnosti citových procesov ako napr. prežívania emócií, afektov a nálad,

vlastnosti poznávacích procesov ako napr. vnímania, predstavivosti, pamäte, reči či myslenia,

vlastnosti vôľových procesov ako napr. motivácie, aktivácie či regulácie správania,

sociálne a komunikačné zručnosti a spôsobilosti,

sebareflexivitu a sebaexpresivitu,

spasticitu, lateralitu a mobilitu hrubej a jemnej motoriky vrátane hovoridiel,

intrapersonálne stratégie ako napr. coping,

interpersonálne stratégie ako napr. vzťahovanie sa a i.

Pri muzikoterapii sa môžu nepriamo napĺňať aj ciele hudobnej povahy, ktoré sú vlastné hudobnej pedagogike. Muzikoterapeutická zmena sekundárne pozitívne vplýva na kvalitu hudobných kompetencií:

≡ 
senzibilitu voči vlastnostiam tónov ako napr. dĺžke, výške, sile či farbe,

senzibilitu voči konsonantnosti a disonantnosti súzvukov,

zmysel pre metrorytmiku a tempo hudby,

zmysel pre tonálno-harmonický a tonálno-polyfonický hudobný proces,

schopnosti senzoricko-auditívne, senzoricko-motorické a senzoricko-kognitívne,

vedomie hudobnej formy a štruktúry,

formovanie hudobného vkusu a i.

 

Gajdošíková Zeleiová, J. (2013). Psychický, fyziologický a hudobný dynamizmus: terapeutické súvislosti. In Král, Ľ. – Krajčovičová, Z. – Meluš, V. (eds.): Fyzioterapia, regenerácia a šport. Trenčín : FZ TNUNI, s. 43-48.

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga