O muzikoterapii

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Čo je muzikoterapia?

Muzikoterapia je profesionálne použitie hudby a jej prvkov ako intervencie v lekárskom, pedagogickom a každodennom prostredí s jednotlivcami, skupinami, rodinami alebo komunitami, ktoré sa snažia optimalizovať kvalitu ich života a zlepšovať ich fyzické, sociálne, komunikačné, emocionálne, intelektuálne a spirituálne zdravie a pohodu. Muzikoterapeutický výskum, prax a teoretické i klinické vzdelávanie sú založené na profesionálnych štandardoch zodpovedajúcich kultúrnym, sociálnym a politickým podmienkam.

World Federation of Music Therapy (2011). Dostupné na: <www.wfmt.info>

Muzikoterapia predstavuje cielený a zdôvodnený proces terapeutickej zmeny na úrovni psychického, psychosociálneho, spirituálneho a somatického zdravia. Muzikoterapeutický proces slúži buď k nadobudnutiu zdravia, alebo k stabilizácii adaptácie na zdravotné či životné problémy a podporuje integráciu osobnosti. Muzikoterapia využíva cielene zvuk a hudbu v procese navodenia terapeutickej zmeny – význam zvuku a hudby v muzikoterapeutickom procese osvetľuje a cielene s nimi pracuje.

Pejřimovská Kavanová, J. (2012). Evropská muzikoterapie. Dostupné na: <www.muzikoterapie.org>

Muzikoterapia je systematický intervenčný proces, pri ktorom terapeut u klienta aktivizuje nenarušené a kompenzuje poškodené funkcie. Muzikoterapia je riadená a cielene využívajúca medziľudský zvukový priestor a hudbu za účelom zlepšenia, stabilizovania a/alebo znovuobnovenia zdravia. Pomocou nej sú oslovované fyzické, duševné, emocionálne a sociálne problémy tak u zdravých, ako i postihnutých, narušených a ohrozených ľudí.

 

Gajdošíková Zeleiová, J. (2008). Music Therapy and Psychoprophylaxis. In Řehulka, E. (ed.): School and Health XXI, No. 3. Brno: MSD. s. 80-81.

V muzikoterapii ide principiálne o relačné dianie v živote človeka. Tóny a ich spájanie do celku podľa istých hudobných a psychických zákonitostí sú neverbálnym komunikačným a relačným médiom: samy o sebe nesú informácie s diagnostickým a terapeutickým významom. Z tohto dôvodu je muzikoterapia samostatným svojbytným a špecifickým odborom.

Pejřimovská, J. – Gajdošíková Zeleiová, J. (2011). Dimenzie muzikoterapie. Trnava: Trnavská univerzita. s. 205-207.

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga