Muzikoterapeutické podujatia

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Odborné publikácie na Slovensku a v Čechách

Nižšie uvedené tituly tvoria vybraný bibliografický zoznam odbornej literatúry z oblasti muzikoterapie dostupnej na slovenskom a českom knižnom trhu.

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Psychodynamické aspekty muzikoterapie

Psychodynamické aspekty muzikoterapie

Hudobnopedagogické a hudobnoterapeutické súvislosti / Jaroslava Gajdošíková Zeleiová. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. 232 s. ISBN 978-80-8082-492-1

Téma publikácie sa zaoberá analógiou hudobných a psychických procesov. Pretože existujú paralely medzi hudobnými dejmi a psychickými štruktúrami, ktoré sa v hudbe »rozoznievajú«, má svoje opodstatnenie pri podpore osobnostného vývinu tak hudobná pedagogika, zameriavajúca sa na zdravú populáciu, ako aj hudobná terapia, intervenujúca najmä v oblasti ohrozeného a narušeného vývinu. Publikácia je súčasťou trilógie z Editio Musica Therapeutica.

Psychodynamická muzikoterapia pracuje s hudbou ako reprezentáciou intrapsychických a interpersonálnych obsahov, poskytuje odbornú pomoc prostredníctvom svojskej skúsenosti s personálno-symbolickými vlastnosťami hudby. Autorka vychádza zo súčasných vývinových teórií, podľa ktorých spôsob tvorby vzťahu určuje kvalitu identity. Hudobné intervencie – profylaktické, diagnostické aj terapeutické – sa dotýkajú relačných a štrukturálnych zmien osobnosti s cieľom posilnenia jej funkčnosti v sociokultúrnom rámci.

Veríme, že publikáciou prispejeme k vzájomným inšpiráciám pedagogickej a terapeutickej teórie a praxe a otvorí dialóg ohľadom muzikoterapie ako špecifického a samostatného odboru a profesie.

Čítaj viac»
Dimenzie muzikoterapie

Dimenzie muzikoterapie

Dimenzie muzikoterapie / Jitka Pejřimovská – Jaroslava Gajdošíková Zeleiová. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. 220 s. ISBN 978-80-8082-331-3

Publikácia vychádza zo systémového a dynamického poňatia expresívnej muzikoterapie, určenej pre študentov vzdelávania v muzikoterapii. Obsahom je publikácia muzikoterapeutickou propedeutikou a poskytuje základnú orientáciu v integratívnom systéme psychodynamicky zameranej muzikoterapie a muzikoterapeutických intervenciách metódou geneapé.

Autorky čerpajú svoje skúsenosti z klinickej praxe u klientov s neurotickými, psychotickými, štrukturálne osobnostnými a behaviorálnymi poruchami. Empirické zistenia sumarizujú do hypotetického modelu účinnosti muzikoterapie. Porovnávaním kvality a štruktúry hudobno-inštrumentálnych improvizácií s klinickým obrazom spomínaných klientov Jitka Pejřimovská Kavanová priebežne konštituuje metódu geneapé. Jaroslava G. Zeleiová paralelu hudobno-patologických a hudobno-terapeutických procesov u klientov rozvíja v kontexte vývinu identity a vzťahovania sa.

Geneapé predstavuje svojbytný a špecifický spôsob muzikoterapeutickej intervencie, vyvolávajúcej terapeutickú zmenu v prostredí utvárajúceho sa terapeutického vzťahu najmä zvukmi a tónmi ako neverbálnymi médiami, ktoré samy o sebe nesú informácie s diagnostickým a terapeutickým významom.
Metóda pracuje s hudbou ako symbolickou reprezentáciou existenciálnej skutočnosti klienta. Klient hudobným sebavyjadrením, v zmysle hudobnej symboliky, reprezentuje vlastné intrapsychické a interpersonálne obsahy. Terapeutickou prácou s hudobným symbolickým materiálom sa dosahuje nová skúsenosť – reštrukturalizujú sa osobnostné kvality smerom k optimu. Jednotlivé kroky v muzikoterapeutickej intervencii predstavuje napr. autentický prejav, t. j. tematické rozbaľovanie intrapsychických obsahov a štrukturálnych procesov, alebo preväzovanie archetypálnych a inšpiratívnych výziev s aktuálnym dianím, t. j. integrovanie zdrojov preverbality a postverbality. Geneapé má hlbinný a holistický záber. Uprednostňuje hudobnú produkciu (elementárnu kompozíciu a improvizáciu) a recepciu (angažované počúvanie) voči hudobnej reprodukcii (inštrumentálna alebo vokálna interpretácia diela). Aplikuje sa tak v individuálnej, ako aj v skupinovej a komunitnej forme, profylakticky sa využíva pre osobnostný rozvoj, a terapeuticky v oblasti psychopatológie.

Čítaj viac»
Muzikoterapia - dialóg s chvením

Muzikoterapia - dialóg s chvením

Východiská, koncepty, princípy a praktická aplikácia / Jaroslava Zeleiová. Bratislava : VEDA – Ústav hudobnej vedy SAV, 2002. 309 s. ISBN 80-968279-6-0

Kniha reflektuje terapeutické pôsobenie hudby na človeka, kde uzdravujúci proces sa odohráva v dialógu s vlastnými emóciami, ktoré prežíva, a zvukmi, ktoré vyludzuje. Práca opisuje muzikoterapiu v historických, antropologických, psychologických a hudobných súvislostiach.

Pripomína vieru v pôsobenie hudby na človeka i príslušné teórie v dejinách najstarších kultúr, vrátane prírodných etník, a v tomto zmysle rozdeľuje paradigmy vnímania hudby na magickú, matematickú, medicínsku a psychologickú, kde každá z nich má svoje opodstatnenie aj pri dnešných formách muzikoterapie.

Text podáva všeobecný prehľad o muzikoterapeutickej situácii v dejinách a najmä v poslednom 20. storočí a predkladá koncept humanisticky a dynamicky orientovanej muzikoterapie s integrovanými prvkami filozofickej antropológie. Zákonitosti liečebného proceu pomocou improvizovanej hudby sú tu analogicky popisované v hudobnom a psychickom prežívaní. Práca interpretuje dôležité javy špecifické pre definovanie aktívnej muzikoterapie, hodnotovej pozície a konceptu muzikoterapie, do ktorého autorka integrovala doposiaľ získané poznatky a skúsenosti. Autorka píše o praktických skúsenostiach s muzikoterapiou a jej teoretických východiskách. V existenciálnej rovine je ako významný prostriedok uzdravenia vyzdvihnutý vzťah: expresívna muzikoterapia tvorí priestor pre pripravenosť otvoriť sa dôležitým vzťahom.

Čítaj viac»
Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly

Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly

Podnety z tvorivých dielní akcentujúcich zdroje ľudovej kultúry a osobnej identity / Martina Krušinská – Jaroslava Gajdošíková Zeleiová. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. 184 s. ISBN 978-80-8084-765-4

Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly vychádzajú z konceptu výchovy k hudbe vo všeobecnovzdelávacích školách a z pedagogického konceptu muzikoterapie s psychodynamickým prístupom. Od roku 2004 ich autorky spoločne realizovali počas tvorivých dielní, tematizujúcich etnopedagogiku a muzikoterapiu.

Publikácia je úzko previazaná s realizáciou tvorivých dielní, ktoré sa priebežne konajú na rôznych miestach Slovenska. Obsah publikácie vychádza zo spoločných zážitkov účastníkov a lektoriek dielní kontinuálneho vzdelávania a je viazaný na krehkú skúsenosť v terapeutickej atmosfére. Práve preto je publikácia určená len absolventom zážitkového učenia. Cieľom publikácie je poskytnúť účastníkom týchto tvorivých dielní nielen metodický materiál, ale predovšetkým východiská metauvažovania o podstate hudobnovýchovnej a hudobnoterapeutickej práce.

Čítaj viac»
Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej

Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej

Podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy v alternatívnych modeloch škôl na Slovensku / Martina Krušinská. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. 105 s. ISBN 978-80-8084-427-1

Cieľom práce je analýza významu hudby a špecifík hudobnej výchovy v kontexte filozofie výchovy Márie Montessoriovej a kreovanie výchovy k hudbe v tomto modely školy. Autorka poskytuje prehľad alternatívnych a inovatívnych edukačných programov a vlastný hudobno-pedagogický experiment a jeho výsledky.

Základy muzikoterapie

Základy muzikoterapie

Jiří Kantor – Matěj Lipský– Jana Weber a kol. Praha : Grada, 2009. 296 s. ISBN 978-80-247-2846-9

Publikácia poskytuje základný prehľad o využívaní muzikoterapie v špeciálnopedagogickej, psychoterapeutickej a medicínskej oblasti, vymedzuje muzikoterapiu z hľadisko formy a obsahu, techník a modelov a ponúka orientáciu v hudobnoterapeutickom pôsobení na rôznorodú klientelu a realizáciu muzikoterapeutického výskumu. Kniha je obohatená o preklady praktických rámcov a kategórií týkajúcich sa muzikoterapeutických intervencií.
Dostupné na: <www.grada.cz>

gr

Psychologie umění

Psychologie umění

Jiří Kulka. Praha : Grada, 2008. 440 s. ISBN 978-80-247-2329-7

Autor reflektuje umenie a jeho podoby a zameriava sa na jeho podstatu a funkcie. Publikácia poskytuje prehľad v metódach psychologického poznávania, ovplyvňovania a liečenia prostredníctvom umenia. Obsah publikácie ponúka analýzu psychologického kontaktu človeka s umením a popis vnímania umeleckého diela a vyjadrovania sa prostredníctvom umenia. Dostupné na: <www.grada.cz>

Dramaterapie

Dramaterapie

Milan Valenta. Praha : Grada, 2007. 256 s. ISBN 978-80-247-1819-4

Publikácia približuje rôzne pohľady na dramatoterapiu, ktoré sa prelínajú vzhľadom na edukačné alebo klinické ciele, a z tejto prizmy autor definuje dramaterapiu. Vysvetľuje jej interdisciplinárny základ a poskytuje štruktúru dramaterapeutických rolí, procesu a projektov. Vymedzuje dramaterapeutické techniky vzhľadom na ich časovanie v procese terapie. Dostupné na: <www.grada.cz>

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Východiska, koncepty, principy a praxe / Jaroslava Zeleiová. Praha : Portál, 2007. 254 s. [preklad slovenského originálu]. ISBN 978-80-7367-237-9

Publikácia sa venuje najmä expresívnej forme muzikoterapie, kde improvizovaná hudba poskytuje priestor otvoriť sa dôležitým vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje vnímanie seba i vnímanie ľudí navzájom – hudba človeka rozochvieva a pozýva, aby sa rozozvučal vo vzťahoch k sebe a k iným ľuďom. Vplyv zvukov a tónov prebieha na somaticko-fyziologickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej rovine. Terapeutický proces predpokladá poznanie hudobných zákonitostí, mechanizmov vnímania a efektívnych princípov muzikoterapie v ontologickom i  pragmatickom kontexte, o ktorých autorka píše. Dostupné na: <www.portal.cz>

Ergoterapie

Ergoterapie

Jana Jelínková – Mária Krivošíková – Ludmila Šajtarová. Praha – Portál, 2009. 270 s. ISBN 978-80-7367-583-7

V publikácii nájde čitateľ vymedzený predmet a ciele ergoterapie a jej vymedzenie voči rehabilitácii. Historické a filozofické východiská vedú k definovaniu súčasných kompetencií ergoterapeuta pri tvorbe a realizácii terapeutický plánu, začínajúceho vyšetrením a napĺňajúceho sa samotnými intervenciami v ergoterapii. Dostupné na: <www.portal.cz>

Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru

Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru

Integrativní rámec / Ladislav Timuľák. Praha : Portál, 2006. 181 s. ISBN 80-7367-106-9

Autor poskytuje manuál vedenia psychoterapeutického rozhovoru vedúceho k terapeutickej zmene. Reflektuje etické problémy a otázky hodnôt viažuce sa na psychoterapiu a analyzuje prácu so špecifickými prejavmi v procese psychoterapie. Dostupné na: <www.portal.cz>

Inkluzívne trendy v hudobnej pedagogike

Inkluzívne trendy v hudobnej pedagogike

Expresívno-terapeutické prístupy [CD-ROM] / Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (ed.). Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. [140 NS]. ISBN 978-80-8082-491-4

Nekonferenčný multimediálny zborník je určený záujemcom o metodické ukážky z muzikoterapeutickej práce a teoretickú platformu edukačného pohľadu na muzikoterapiu. Autori prechádzajú prierezom vekovo rôznorodej klientely a ponúkajú teoretické východiská aj popis či ukážky praktického procesu hudobných intervencií.

Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike

Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike

Sympózium v Európskom roku kreativity a inovácií 2009 [CD-ROM] / Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (ed.). Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. [220 NS]. Foto-, video-, audiodokumentácia. ISBN 978-80-8084-441-7

Multimediálny zborník slovenských, českých a poľských autorov a autentická dokumentácia z rovnomenného sympózia sú ponukou pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť tvorivých dielní, konferencie či koncertov uskutočnených počas medzinárodného sympózia v Ružomberku.

Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Marie Beníčková. Praha : Grada, 2011. 155 s. ISBN 978-80-247-3520-7

Autorke ponúka modely cielenej stimulácie motoriky a senzoriky pomocou hudobnovýchovných a hudobnoterapeutických aktivít. Publikácia je podobou metodiky hudobno-reedukačných intervencií u žiakov so špecifickými poruchami učenia a ako taká poskytuje priestor pre množstvo cvičení, ktoré vnímavého rodiča, pedagóga či iného odborníka v pomáhajúcich profesiách budú viesť k ich realizácii. Dostupné na: <www.grada.cz>

Rozehrát svou vnitřní hudbu

Rozehrát svou vnitřní hudbu

Muzikoterapie a psychodrama / Joseph J. Moreno. Praha : Portál, 2005. 127 s. ISBN 80-7178-980-1

Autor rozvádza priestor stretnutia hudby a psychodrámy a základné postupy a techniky ich vzájomného využitia k terapeutickým cieľom. Píše o hudobnej improvizácii a jej skupinovej či individuálnej podobe, o scenároch hudobnej psychodrámy a súčasných zdrojoch a aplikáciách moderného využitia tvorivého umenia v psychodráme. Dostupné na: <www.portal.cz>

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie

Ve výchově, sociální práci a klinické praxi / Zdeněk Šimanovský. Praha : Portál, 1998. 246 s. ISBN 80-7178-264-5

Praktický manuál hier je určený predovšetkým tým, ktorí chápu človeka vo svojom vývine ako kreatívnu osobnosť a chcú sebe i ľuďom ponúknuť zážitok seba samého. Autor ponúka komunite pomáhajúcich povolaní súbor inšpirácií pre aktívnu muzikoterapiu, početný praktický manuál hier. Pri každej hre je ikonografický zápis, ktorý uvádza mieru hlučnosti, ktorá zvyčajne danú hru sprevádza; dobu trvania hry; vek vhodnosti hry; ikona pre údaj, či je hra určená jednotlivcom, dvojici alebo skupine; ďalšie ikony upozorňujú, či je pri hre dôležité zaistiť nerušený pokoj, a či danú hru musí nevyhnutne viesť skúsená osoba, vzhľadom na psychoterapeutickú náročnosť. Dostupné na: <www.portal.cz>

Techniky arteterapie

Techniky arteterapie

Ve výchově, sociální práci a klinické praxi / Jean Campbellová. Praha : Portál, 1998. 199 s. ISBN 80-7178-204-1

Ide o manuál skupinových výtvarno-terapeutických činností určených deťom aj dospelým. Okrem teoretického úvodu, v ktorom autorka prehľadne zoznamuje čitateľov s históriou a najdôležitejšími zásadami prípravy a riadenia arteterapeutických činností, ponúka publikácia viac ako 180 praktických námetov pre skupinovú arteterapiu. Dostupné na: <www.portal.cz>

Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu

Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu

Zdeněk Šimanovský. Praha : Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-689-6

Hrové zvládnutie egresivity nie je len rodičovská, ale aj profesijná úloha integrujúca základné podporné kompetencie. Autor ponúka pochopenie problému agresivity vyvolávajúcej napätie a rodiacej sa z napätia a poskytuje manuál hier a hrových činností, ktoré ju odbúravajú či redukujú na báze odstraňovania psychofyziologického napätia. Dostupné na: <www.portal.cz>

Hry pro posílení psychické odolnosti

Hry pro posílení psychické odolnosti

Rosemarie Portmannová. Praha : Portál, 2001. 101 s. ISBN 80-7178-607-1

Publikácia poskytuje súbor hier a cvičení rozvíjajúcich sebadôveru, komunikačné a kooperačné schopnosti u detí od 12 rokov a dospievajúcich, kedy je fenomén sebaúcty veľmi citlivým obsahom. Publikácia je inšpirujúca najmä pre odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách s danou vekovou skupinou. Dostupné na: <www.portal.cz>

Kapitoly z muzikoterapie

Kapitoly z muzikoterapie

Arne Linka. Rosice u Brna : Gloria, 1997. 153 s. ISBN 80-901834-4-1

V publikácii autor predstavuje históriu muzikoterapie ako pomerne mladej metódy s dlhodobou tradíciou, účinky hudby na človeka, rozličné druhy a formy muzikoterapie a súčasné možnosti využitia hudby v terapii. Autor okrem terapeutických účinkov upozorňuje aj na muzikopatogéniu.

Musicophilia

Musicophilia

Příběhy o vlivu hudby na lidský mozek / Oliver Sacks. Praha : Dybbuk, 2009. 375 s. ISBN 978-80-86862-92-7

Autor pútavým spôsobom prepája najnovšie poznatky neurovied s príbehmi svojich pacientov, čím ponúka reflexiu fenoménu hudby a výzvy k objavovaniu funkcií mozgu v kontexte inšpirujúceho počúvania hudby. Naša nervová sústava je vlastne dokonale naladená na estetickú hudbu a jej výnimočnú logiku.

Musica Humana

Musica Humana

Úvod do muzikoterapie, která vychází z anthroposofie Rudolfa Steinera / Josef Krček. Hranice na Moravě : Fabula, 2008. 191 s. ISBN 978-80-86600-50-5

Antropozofická muzikoterapia pomáha nachádzať nové vývinové kroky k načúvaniu a tvorivej vlastnej hudobnej hre a prináša umelecký pohľad na človeka. Autor ponúka línie pravidelných terapeutických cvičení, posilňujúcich vnútorné sily a nachádzanie rovnováhy v duchu filozofie Steinera. Dostupné na: <www.fabula.cz>

Muzikoterapie – terapie zpěvem

Muzikoterapie – terapie zpěvem

Rosemarie Felber – Susanne Reinhold – Andrea Stückert. Hranice na Moravě : Fabula, 2005. 242 s. ISBN: 80-86600-24-6

Publikácia poskytuje cenné príklady konkrétnych muzikoterapeutických techník a cvičení, ktoré vychádzajú z bohatých skúseností ich autorov s antropozoficky orientovanou muzikoterapiou, jej chápaním človeka a hudby a využívaním hudobno-jazykových prostriedkov v interakcii s prírodou. Dostupné na: <www.fabula.cz>

Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike

Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike

Zlatica Mátejová – Silvester Mašura. Bratislava : SPN, 1992. 201 s.

Autori prispeli veľkou mierou k praktickému aplikovaniu muzikoterapie na Slovensku. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia začali využívať aktívnu muzikoterapiu pri práci s deťmi a mládežou s neurotickými poruchami. Publikácia je cenným prínosom pre základnú orientáciu v muzikoterapeutickej problematike. Autori ponúkajú prehľad muzikoterapeutických metód a analýzu rôznych muzikoterapeutických stretnutí.

Muzikoterapia v liečebnej pedagogike

Muzikoterapia v liečebnej pedagogike

Elena Amtmannová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. 58 s.

Obsah publikácie stručne definuje muzikoterapiu a jej formy, štruktúruje techniky muzikoterapie a jej aplikáciu u rôznych diagnostických skupín detskej populácie, u dospelých a seniorov.

Muzikoterapia

Muzikoterapia

Zuzana Vitálová. Bratislava : VM-Press, 1999. 155 s. ISBN 80-967829-5-9

Autorka – muzikologička s praktickými skúsenosťami z muzikoterapie pri pacientoch trpiacich na ulcerózne ochorenia, považuje za prvoradú úlohu muzikoterapie relaxáciu. Svoje hudobné odborné vedomosti ponúka čitateľom v príťažlivejšej náučno-populárnej forme. Publikácia zaujme ponukou k relaxu pri hudbe a k schopnosti vnímať zvuky v nás a okolo nás, aby sme sa stávali vnímavejšími na to, čo tu práve je. Je pozvaním ochutnať krásny svet reprodukovanej arteficiálnej hudby.

Muzikoterapie – ladičky a léčení zvukem

Muzikoterapie – ladičky a léčení zvukem

Barbara Angel Romanowska. Brno : Alpress183 s. ISBN 80-7362-067-7

Publikácia čitateľa zoznamuje s ladičkami, ich funkciami, pôsobením a ladením. Ponúka prácu s nimi na princípe biorezonancie, a na tomto princípe vysvetľuje prácu aj s ľudským hlasom. Rozvíja vibračnú a akustickú muzikoterapiu a vibračnú akupresuru.

Muzikoterapie – léčivá síla hudby

Muzikoterapie – léčivá síla hudby

Steven Halpern – Hal A. Lingerman. Bratislava : Eko-konzult, 2005. 194 s. ISBN 80-8079-044-2

Vedomé vnímanie zvukov a načúvanie okolitému dianiu a sebe pôsobí ako akustická výživa, ak ide o tvorbu prirodzeného akustického prostredia. Zvuk môže byť liek, ale aj jed, pokiaľ sa človek vystavuje permanentne zvukovo znečistenému prostrediu. Publikácia ponúka možnosti nachádzania vlastných zvukov a človeku jedinečnej hudby z rozsiahlych pokladov arteficiálnej hudby ako cesty k integrálnemu prežívaniu.

Psychológia hudby nielen pre hudobníkov

Psychológia hudby nielen pre hudobníkov

Od hľadania vzťahu k hudbe k umeleckému majstrovstvu / Peter Krbaťa a kol. Vrútky : AB, 2008. 364 s. ISBN 978-80-969808-6-4

Aké funkcie má hudba v živote človeka a spoločnosti? Od čoho závisí, či sa narodí hudobne nadaný človek? Aké sú zvláštnosti hudobného vývinu od počatia po starobu? Ako sa prejavuje hudobný talent a umelecké majstrovstvo? Ktoré vplyvy a podmienky urýchľujú alebo spomaľujú ďalší hudobný vývin? Ako tvorivo realizovať a podporovať vzťah k hudbe? Dostupné na: <www.martinus.sk

Čo vieme o hudobných profesiách? Čo chápeme pod pojmom osobnosť hudobníka? Ako sa počas celej životnej cesty hudobníci vysporiadavajú s úspechmi, radosťami, ale i krízami, zdravotnými problémami a stresmi? Ako tieto otázky skúmala a skúma psychológia hudby či hudobná pedagogika? Aký je súčasný stav ich poznatkov vo svete? Aké poznáme paradigmy hudby v histórii ľudstva? A čo vzťah hudba – technika? Čím môže hudbe pomôcť nový interdisciplinárny odbor mediamatika? To sú len niektoré z celého radu ďalších otázok, na ktoré sa pokúša odpovedať autor.

Publikácia je určená rodičom hudobne nadaných detí, učiteľom hudby, žiakom i študentom všetkých stupňov umeleckých škôl, amatérskym i profesionálnym hudobným interpretom, muzikoterapeutom, teoretikom hudby, skladateľom, dirigentom, výskumníkom, organizátorom hudobného života ako aj všetkým milovníkom hudby. Spoluautorkami sú Martina Krušinská a Jaroslava Gajdošíková Zeleiová.

Čítaj viac»
Hudba, kultúra a spoločnosť

Hudba, kultúra a spoločnosť

Dynamické faktory súčasných premien / Rastislav Podpera – Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (eds.). Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. 193 s. ISBN 978-80-8082-307-8

Optikou hudobnej filozofie, psychológie sociológie a hudobnej pedagogiky sú v publikácii zachytené niektoré javy kultúrnej globalizácie a multikulturácie. Naznačená je dynamika vzťahov hudby, médií, edukácie, ekonomiky, politiky a práva. Hudba vstupuje do funkčných a významových vzťahov s mnohými sociálnymi javmi, preto autori vysvetľujú možné metamorfózy a mediamorfózy hudby, ktorých sme dnes svedkami.

Zmysly – Umenia – Život

Zmysly – Umenia – Život

Polyestetická výchova a terapia za pomoci zmyslového vnímania a umeleckého stvárňovania / Wolfgang Mastnak. Prešov : Matúš, 1994. 159 s. ISBN 80-967089-1-0

Polyestetická výchova i terapia sa chápu ako koncepty postavené na istých princípoch, ktoré školstvu i zdravotníctvu ponúkajú orientáciu v hodnotách a kritériách. Autor píše o filozofii a modeloch oboch, zohľadňujúc vždy konkrétnu sociokultúrnu situáciu a podporovanie kreativity a zodpovednosti jednotlivca.   

   
   
   
   

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga