Kto sme

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Etický kódex muzikoterapeutov

Etické správanie a s ním súvisiaca základná spoločenská a vedecká etiketa, rešpektovanie práv klienta a rešpektovanie požiadaviek profesionálnych nárokov sú bezpodmienečnou podmienkou vykonávania muzikoterapie a jej odborného profilovania na Slovensku. Etické kódexy muzikoterapeutických profesijných organizácií sa riadia štandardnými zásadami:

≡  využitie komplexnej odbornosti v prospech klienta
  osobné nasadenie s vedomím, že muzikoterapeut urobil všetko, čo bolo v jeho možnostiach a schopnostiach, čo predpokladá neustále udržiavanie a zvyšovanie vlastnej odbornosti, napr. aj výskumom, a supervíziu;
≡ 
kultivovanie vlastnej osobnosti a sociálnych sietí
  osobnosť muzikoterapeuta je terapeutickým nástrojom, a preto jej kvalita v bio-psycho-socio-morálno-spirituálnej dimenzii si vyžaduje zrelosť, neustálu sebareflexiu a sebapoznanie, za účelom eliminovania protiprenosových javov; osobnostným rizikom v muzikoterapii je syndróm vyhorenia, teda tímová práca a dostatočne emočne sýtené súkromné vzťahy sú nevyhnutným predpokladom profesionality;
≡ 
»primum non nocere« [prednostne nepoškodiť] je výzvou najmä klienta nepoškodiť
  dobrý úmysel neoprávňuje k aplikácii muzikoterapeutických postupov, na ktoré osoba nie je oprávnená; profesionalita vyžaduje neustále vyvažovanie potrieb klienta a nárokov na jeho mieru zodpovednosti, ktorú je schopný za seba prebrať; súčasne muzikoterapeut musí zabezpečiť dôveru a bezpečie pri skupinovej a komunitnej práci, aby nedošlo k zneužitiu dôvery a využitiu istej formy závislosti v akejkoľvek podobe, čo predpokladá aj zdržanlivosť v mimoterapeutických vzťahoch s klientmi;

 

In Gajdošíková Zeleiová, J. (2012). Psychodynamické aspekty muzikoterapie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. s. 147n.

Muzikoterapeuti, ktorí sú členmi organizácií registrovaných v Európskej muzikoterapeutickej konfederácii, sa zaväzujú k sociálnej a právnej zodpovednosti. Pre výkon muzikoterapeutického povolania sú Európskou muzikoterapeutickou konfederáciou stanovené etické štandardy , chrániace klientov pred poškodením spôsobeným neprofesionálnou intervenciou a neetickým správaním muzikoterapeuta. Členovia Slovenskej asociácie muzikoterapie sa zaväzujú dodržiavať Etický kódex Európskej muzikoterapeutickej konfederácie (čl. IV, bod 7 Stanovy SAMT).

 

Etický kódex Slovenskej asociácie muzikoterapie


Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga