Kto sme

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

O Slovenskej asociácii muzikoterapie

Slovenská asociácia muzikoterapie (SAMT) má právny status nepolitického a neziskového profesionálneho združenia, registrovaného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Sekcii verejnej správy na Odbore všeobecnej vnútornej správy dňom 28. júla 2011 a ustanoveného podľa zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov.

Základným cieľom Slovenskej asociácie muzikoterapie je združovať odborníkov a záujemcov o muzikoterapiu odborne profilovať muzikoterapiu ako špecifickú a samostatnú študijnú a vednú oblasť a profesiu uplatniteľnú v rezortoch zdravotníctva, školstva, vedy, výskumu a športu, práce, sociálnych vecí a rodiny a iných v Slovenskej republike, v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ. Slovenská asociácia muzikoterapie podporuje rozvíjanie muzikoterapeutickej teórie a praxe odborníkmi pracujúcimi v rôznych rezortoch a zasadzuje sa za uznanie muzikoterapeutickej profesie na národnej úrovni.

Dňom 19. 11. 2012 sa Slovenská asociácia muzikoterapie stala členom Európskej muzikoterapeutickej konfederácie profesijných združení, aktívne podporujúcich rozvoj odbornej praxe muzikoterapeutov v Európe, ich výmeny a spoluprácu medzi členskými štátmi. Jej členovia sa zaväzujú rešpektovať Etický kódex muzikoterapeutov Európskej muzikoterapeutickej konfederácie a podporovať tvorbu Európskeho registra muzikoterapeutov, pomáhajúcom zabezpečiť tvorbu kompatibility a nezávislosti odbornej muzikoterapeutickej praxe v celej Európe.

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010,
rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga